Hindi naman ako naniniwala na yun’ ang tunay na iglesia eh yung’ Ang relationship Daan eh

Hindi naman ako naniniwala na yun’ ang tunay na iglesia eh yung’ Ang relationship Daan eh

Eli, kung paanong ah…nag-kasama tayo riyan noon eh hindi ba mas magandang mag-kasama tayo ngayon dito sa talagang pananampalatayang sa Dios ( music )

O Marcos ha! Gusto kitang https://datingranking.net/es/sitios-de-citas-espirituales/ tawagan ng pansin kasi hindi ka naman naging iba sa akin nung’ mag-kasama tayo riyan eh. Eto na! Alam ko naman eh nung bangitin mo sa similar na hindi ka narin talaga makaka-balik eh pero heto, gawin mong ah…halimbawa yung’ naging karanasan ko, naka-balik ako eh ( audio )

Ah…totoo itong sinasabi ko sayo at ah… maalala ko nga pala ano, eh…nasabi mo sa similar na hangang ngayon naman eh talagang naniniwala ka ang panginoon Jesu-Cristo ay tao sa kalagayan at hindi tunay na Dios eh

Kay ah. bro. Eli, ako people po ay nananawagan sa inyo, kung sabagay po ay naging mabuti ang naging pakiki-tungo nyo’ sa similar, wala akong masasabi sa individual na samahan natin ah…gayon people ay meron po akong gustong iparating sa inyo sa pag-kakataong ito, alam kong alam nyo’ rin naman na ang iba sa inyong mga itinuturo ay mga mali naman ang batayan sa Biblia at ang ilan ay mga hinango sa aral ng iba’t-ibang religion at alam na alam nyo’ rin na hindi naman iyan ang tunay na iglesia , maawa po kayo sa mga tao, me personally panahon pa. aˆ?Yun nga po eh, kapag ang isang tao’y nag-taglay ng maling pananampalataya o naniwala sa maling aral eh mabigat na kasalanan na iyon eh, aunque yung’ maling aral na yun’ eh ipalaganap pa nya’ at iyon eh paniwalaan ng maraming mga tao katulad nung mga kaanib ngayon sa Ang Dating Daan eh compounded po ang bigat ng kasalanan. Myself panahon pa bro.

Sa mga taga-pangasiwa ng distrito sa mga ka-mang-gagawa noon mga kapwa mga Ministro. Sa lahat ng mga may tungkulin, diakono’t diakonesa, sa iba’t-ibang mga ah… matindi ang naging pag-daramdam sa akin eh hindi ko mai-aalis sa inyong mag-damdam kayo sa similar aunque wag’ na sana kayong magalit eh wag’ na kayong magalit ah…kung paano na nuon eh naka-tulong ako para poder mapinsala ang iglesiang ito at nagamit ng ibang samahan, ipinangangako ko sa inyo gugugulin ko ang nalalabing buhay at lakas ko para poder ituwid ang aking mga naging pag-kakamali, at ako pakaka-sangkapan sa pamamahala para wasakin ang mga maling aral, maling faith na nag-hahatid sa tao sa kapahamakan. ( music )